МТСП: Исплата на правата од социјална и детска заштита

 

 

Министерството за труд и социјална политика информира дека врши исплата на долунаведените права за месец ноевмри 2018 година.

 

Права од социјална заштита:

 • Социјална парична помош
 • Паричен надоместок за помош и нега од друго лице (туѓа нега) 
 • Цивилна инвалиднина 
 • Мобилност и слепило 
 • Постојана парична помош 
 • Еднократна парична помош 
 • Парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа
 • Сместување во згрижувачко семејство
 • Парична помош за студирање 
 • Парична помош за згрижувач
 • Социјално домување
 • Азиланти домување
 • Социјална парична помош  за азиланти
 • Субвенции за електрична енергија

 

Права од детска заштита:

 • Детски додаток 
 • Еднократна парична помош за новороденче 
 • Родителски додаток за трето дете 
 • Родителски додаток за четврто дете
 • Единствен родителски додаток 
 • Посебен додаток-за месец 12/2018 година.

се вели во соопштението од Министерството за труд и социјална политика.Share

Додади коментар