Во четврток ќе заседава советот на општина Градско
08-10-2013 РЕГИОН

Четвртата седница по ред советот на општина Градско со почеток од 15 часот ќе ја одржи во четврток на 10 октомври. На дневен ред се 16 точки меѓу кои најголемиот ден годишни извештаи и предлог заклучоци. Во неколку точки советниците ќе го разгледуваат и дискутираат кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општината за 3 квартал од 2013, ќе дискутираат за измените и дополнувањата на буџетот за 2013 и ќе расправаат по редлог одлуката за усвојувањето на измените и дополнувањата идносно ребалансот на буџетот. Во дневниот ред на расправа е ставен и годишниот извештај за работата на ООУ Даме Груев Градско за учебната 2012/2013 како и програмата за работата на училиштето за учебната 2013/2014 година.

Советниците на Градско ќе го разгледаат и предлог мислењето за годишната програма за продавање на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2013 година на подрачјето општината. Дел од четвртата седница се е предлог одлуките за организирање на превоз за учениците од населбата Стопанство, одлуката за именување на членови на Управниот одбор и Одборот за контрола на Водната заедница Виничани од село Виничани и предлог одлуката за утврдување на листа за определување имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Градско.

Нацрт годишната програма за обука на државните службеници за 2014 исто е дел од седницата во четврток, на која кон крајот од дневниот ред ќе се разгледува и предлог одлуката за давање простории и инвентар на трајно користење на Општинската Јавна Установа Детска Градинка Димче Мирчев Велес, ќе се разгледува финансискиот извештај за реализираните приходи и трошоци за спроведување на локалните избори за градоначалник и ленови на совет за општина Градско одржани на 24 ти март годинава.На дневен ред се и неколку доставени барање, а седницата ќе заврши со точка за советнички прашања.

M.МладеноваShare

Додади коментар