Проверете си ги сметките: Исплатени правата од детска и социјална заштита

 

Министерството за труд и социјална политика информира дека денеска (5.4.2018 година) изврши исплатата на долунаведените права за месец март 2018 година.

 

 

Права од социјална заштита:

 

-          Социјална парична помош

-          Паричен надоместок за помош и нега од друго лице (туѓа нега)

-          Цивилна инвалиднина

-          Мобилност и слепило

-          Постојана парична помош

-          Еднократна парична помош

-          Парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа

-          Сместување во згрижувачко семејство

-          Парична помош за студирање

-          Парична помош за згрижувач

-          Социјално домување

-          Азиланти домување

-          Социјална парична помош за азиланти

-          Субвенции за електрична енергија

 

Права од детска заштита:

 

-Детски додаток

-Еднократна парична помош за новороденче

-Родителски додаток за трето дете

-Родителски додаток за четврто дете

-Единствен родителски додаток

-Посебен додаток - за месец 04/2018  година.

 Share

Додади коментар